ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Social Assistance Center Hotline 1300 Ministry of Social Development and Human Security

ชื่อ ลิ้งค์
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) https://www.m-society.go.th/main.php?filename=index
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ http://dep.go.th/
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) http://www.dsdw2016.dsdw.go.th/
กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) http://dcy.go.th/webnew/main/index.php
กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) http://www.dop.go.th/
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) http://www.dwf.go.th/
กองทุนผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ http://www.olderfund.dop.go.th/home
การเคหะแห่งชาติ https://www.nha.co.th/view/1/Home
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด https://csg.dcy.go.th/
รัฐบาลไทย http://www.thaigov.go.th/
สำนักงานธนานุเคราะห์ http://www.pawn.co.th
กระทรวงยุติธรรม http://www.moj.go.th/th/index.php
องค์การยูนิเซฟประเทศไทย https://www.unicef.org/thailand/th
สำนักงานผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย http://www.un.or.th/
Can You See Me Thailand http://www.a21.org/content/can-you-see-me-thailand/goahmg
THAI EMBASSY AND CONSULATES http://www.thaiembassy.org/main/
องค์กรปกป้องเด็กจากการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศในการเดินทางและท่องเที่ยว” https://www.a21.org/content/can-you-see-me-thailand/goahmg?permcode=goahmg
มีชัยไทยแลนด์ ดอทคอม http://www.meechaithailand.com/