ภารกิจ
  • เป็นช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ และขอรับบริการของกระทรวง พม. และหน่วยงานในสังกัด ได้อย่างรวดเร็วทันท่วงที ตรงตามสภาพปัญหา

  • เป็นศูนย์กลางการให้คำแนะนำ ปรึกษาปัญหาสังคม ตามภารกิจของกระทรวง พม. และหน่วยงานในสังกัด 

  • ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสังคมในเบื้องต้น และประสานส่งต่อความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคีเครือข่าย

  • เป็นศูนย์เฝ้าระวังปัญหาสังคมผ่านสื่อต่างๆ ทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ รวมถึงประสานการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

  • พัฒนาองค์ความรู้ หลักสูตร คู่มือการให้คำปรึกษาแนะนำทางโทรศัพท์กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน

  • พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับกระบวนการรับแจ้งปัญหาสังคม เพื่อให้เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย

  • บริการหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในภาวะวิกฤต เร่งด่วน