ประวัติความเป็นมา

ปี พ.ศ.2556

 • ก่อตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 กระจายสายอยู่ส่วนภูมิภาค ดำเนินการโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดทุกจังหวัด

ปี พ.ศ.2557

 • วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 เปิดให้บริการเต็มรูปแบบ
 • มีการรวมสายการให้บริการ ณ จุดเดียว ในส่วนกลางที่ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กรุงเทพมหานคร

ปี พ.ศ. 2558-2559

 • ยกระดับให้บริการจากเดิม 4 ประเด็นปัญหาสังคมเป็น 10 ประเด็น ปัญหาหลักของสังคม ได้แก่ 1) ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 2) การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 3) ปัญหาการค้ามนุษย์ 4) ปัญหาผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหายาเสพติด 5) ปัญหาคนเร่ร่อน ไร้ที่พึ่ง 6) ปัญหาบุคคลขอทาน 7) ปัญหาเด็กและเยาวชน 8) ปัญหาบุคคลสูญหาย 9) ปัญหาผู้สูงอายุ 10) ปัญหาคนพิการ

ปี พ.ศ. 2560

 • ได้รับการยกเว้นค่าบริการสำหรับการใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น 4 หลัก
 • เปิดให้บริการครอบคลุมผู้ประสบปัญหาสังคมคนไทยในต่างประเทศ

ปี พ.ศ. 2563

 • ได้รับการยกเว้นค่าบริการสำหรับการใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น 4 หลัก
 • เปิดให้บริการครอบคลุมผู้ประสบปัญหาสังคมคนไทยในต่างประเทศ
 • ได้รับการยกเว้นค่าบริการสำหรับการใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น 4 หลัก
 • วันที่ 20 เม.ย. 2563 ขยายคู่สายเพิ่มเป็น 60 คู่สาย รองรับการใช้บริการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • รมว. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายจุติ ไกรฤกษ์) มีมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2563 มอบหมายให้กองตรวจราชการ ศูนย์ช่วยเหลือสังคมถ่ายโอนคู่สายโทรศัพท์สายด่วน 1300 จากส่วนกลางสู่ส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2563 เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบปัญหาสังคมได้อย่างทันท่วงที

ปี พ.ศ. 2564

 • ศูนย์ช่วยเหลือสังคม มีการพัฒนาระบบรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย แจ้งปัญหาสังคม และขอรับบริการ พม. (e-service)เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการประชาชน โดยเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2564 เป็นต้นมา
ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300
 • สายด่วน 1300 เปิดให้บริการตลอดเวลา 24 ชั่วโมง 7 วัน
 • ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ได้รับรางวัล ศูนย์ราชการสะดวก Government Easy Contact Center (GECC)