ประวัติความเป็นมา

ปี พ.ศ.2556

 • ก่อตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300กระจายสายอยู่ส่วนภูมิภาคโดยบ้านพักเด็กและครอบครัว

ปี พ.ศ.2557

 • 6 กพ 2557 ให้บริการเต็มรูปแบบ
 • รวมสายการให้บริการ ณ จุดเดียว ในส่วนกลางที่ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กทม.

ปี พ.ศ.2558-2559

 • ยกระดับให้บริการ 10 ประเด็น ปัญหาหลักของสังคม

ปี พ.ศ.2560

 • ได้รับการยกเว้นค่าบริการสำหรับการใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น 4 หลัก
 • เปิดให้บริการครอบคลุมผู้ประสบปัญหาสังคมคนไทยในต่างประเทศ
ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300
 • สายด่วน 1300 ตลอด24 ชั่วโมง 7 วัน
 • ได้รับรางวัล GECC ศูนย์ราชการ สะดวก
 • วิสัยทัศน์เป็นช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงบริการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วทันท่วงที ตรงตามสภาพปัญหา
 • ศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วน1300
 • เป็นศูนย์กลางการให้คำปรึกษาแนะนำทางโทรศัพท์ปัญหาสังคมทุกประเภทให้บริการทั่วประเทศไทย
 • ให้บริการสายด่วน 1300 รับแจ้งและช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสังคมเบื้องต้นประสานส่งต่อความช่วยเหลือไปยัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • เฝ้าระวังปัญหาสังคมผ่านสื่อและประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • พัฒนาองค์ความรู้ หลักสูตร คู่มือการให้คำปรึกษาแนะนำทางโทรศัพท์กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับกระบวนการรับแจ้ง และคุ้มครองช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสังคม