มาตรการปรับลดค่าเช่าในโครงการของการเคหะแห่งชาติ ให้กับผู้เช่าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.ถึง 31 ธ.ค.64

มาตรการปรับลดค่าเช่าในโครงการของการเคหะแห่งชาติ ให้กับผู้เช่าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่วันที่
1 ส.ค.ถึง 31 ธ.ค.64


ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
รับทราบมาตรการปรับลดค่าเช่าในโครงการของการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ให้กับผู้เช่าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด-19) ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.-31 ธ.ค.64 โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้


1. กลุ่มผู้เช่ารายย่อย (เช่าเหมา) และกลุ่มผู้เช่ารายย่อย (เดิม) ได้กำหนดมาตรการลดค่าเช่า โดยค่าเช่าอาคาร/อาคารพร้อมที่ดินที่มีราคาค่าเช่าตั้งแต่ 999 บาทขึ้นไป ให้ปรับลดเป็นราคา 999 บาท ส่วนราคาค่าเช่าที่ต่ำกว่า 999 บาท ให้ปรับลดราคา 50% ของราคาค่าเช่าเดิม

2. กลุ่มเช่าจัดประโยชน์ในโครงการของ กคช. กำหนดมาตรการปรับลดค่าเช่าเป็นเวลา 2 เดือน ตั้งแต่ 1 ส.ค.-30 ก.ย.64 โดยปรับลดค่าเช่าตามสัดส่วนของผลกระทบที่ได้รับในอัตรา 30% และ 50%

เช่น แผงร้านค้ารายย่อย ปรับลดค่าเช่า 50% เป็นเวลา 2 เดือน, ผู้ประกอบการเช่าเหมาบริหารตลาด ปรับลดค่าเช่า 30% เป็นเวลา 2 เดือน, กลุ่มสัญญาผู้ประกอบการรายใหญ่ (พลาซ่า) ปรับลดค่าเช่า 30% และกำหนดให้พลาซ่าปรับลดค่าเช่าให้ผู้เช่ารายย่อย 30% เป็นเวลา 2 เดือนเช่นกัน