ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง *เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ จำนวน 10 อตัรา *เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารช่วยเหลือสังคมผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 1 อัตรา *เจ้าหน้าที่ดูแลระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา