รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 อัตรา ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์