ใบสมัครและรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงานสนับสนุนการบริการศูนย์รับบริจาค แนบท้ายประกาศศูนย์ช่วยเหลือสังคม