รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ จํานวน 1 อัตรา ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กองตรวจราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์