ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก !! เพื่อจัดจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ และเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

ประกาศรายชอื่ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก !! เพื่อจัดจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ และเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในวันอังคารที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. สอบข้อเขียน 
เวลา ๑๓.๐๐ น. สอบสัมภาษณ์สถานที่สอบ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เลขที่ ๑๐๓๔ ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรงุเทพมหานคร 
ายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่รูป...