ระกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ (ปฏิบัติงานหน้าที่เฝ้าระวังข่าวสารและสถานการณ์ประจำวัน)