ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Social Assistance Center Hotline 1300 Ministry of Social Development and Human Security

แจ้งเรื่องผู้ประสบปัญหาทางสังคม
...
ติดตามผลการช่วยเหลือ สายด่วน 1300
...
สถิติการให้บริการ ศชส. 1300
...
คลังความรู้
ข่าวประชาสัมพันธ์
มีทุกข์ พบปัญหา โทรมาที่เรา 1300 สายด่วน พม.
มีทุกข์ พบปัญหา โทรมาที่เรา 1300 สายด่วน พม....

วันที่ : 19 สิงหาคม 2019
โดย : กลุ่มพัฒนาระบบบริการ02
ประชุม
ประชุม"ถอดบทเรียนการนิเทศงานสังคมสงเคราะห์กรุงเทพม...

วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 นางสาวดรุณี มนัสวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือสังคม นางสาวนันท์นภัส ทวีโภคา หัวหน้ากลุ่มงานบริการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สั...

วันที่ : 19 สิงหาคม 2019
โดย : กลุ่มพัฒนาระบบบริการ02
ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสัมพันธภาพและพัฒนาบทบาทหน้าที่ของศูนย์ส่งเสริม และคุ้มครองครอบครัว
ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสัมพันธภาพและพัฒนาบท...

นางสาวดรุณี มนัสวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือสังคม มอบหมายให้นายอนุวัฒน์ เพ็งผ่อง นักพัฒนาสังคม และเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ศูนย์ช่วยเหลือสังคม เข้า...

วันที่ : 16 สิงหาคม 2019
โดย : กลุ่มพัฒนาระบบบริการ02
บรรยายอบรมให้ความรู้ เรื่องการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ 1300
บรรยายอบรมให้ความรู้ เรื่องการเข้าใช้งานระบบสารสนเ...

วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. นางสาวดรุณี มนัสวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือสังคม มอบหมายให้นายเอกพินิจ เย็นขุนทศ เจ้าหน้าที่ดูแลระ...

วันที่ : 09 สิงหาคม 2019
โดย : กลุ่มพัฒนาระบบบริการ02
วีดีโอลิ้งค์

Playlist

แบบสำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจในการใช้บริการบนเว็บไซต์ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300
ความพึงพอใจบริการของผู้ใช้บริการผ่านเบอร์สายด่วน 1300
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการผ่านการติดต่อด้วยตนเอง (Walk In)

62

สถิติเข้าชมเว็บไซต์ภายในวันนี้

855

สถิติเข้าชมเว็บไซต์ภายในเดือนนี้

8,092

สถิติเข้าชมเว็บไซต์ภายในปีนี้

25,217

สถิติเข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด