ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Social Assistance Center Hotline 1300 Ministry of Social Development and Human Security

ติดตามผลการช่วยเหลือ
เบอร์โทรศัพท์
เลขบัตร ปชช.

ขั้นตอนการติดตามผลการช่วยเหลือ ขอให้ท่านดำเนินการดังนี้

1. กรอกหมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ลงไปในช่องติดตามผลการช่วยเหลือ

2. ระบบจะทำการค้นหาข้อมูลตามหมายโทรศัพท์และหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ของท่าน

3. ระบบจะแสดงข้อมูลสถานะเรื่องรับแจ้งของท่านว่าอยู่ในขั้นตอนใด

หมายเหตุ : รายการข้อมูลทั้งหมดทางระบบจะเก็บเป็นความลับ ตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2551