ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Social Assistance Center Hotline 1300 Ministry of Social Development and Human Security

ประชุม แนวทางการปฏิบัติงานในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสังคม
7 - 9 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมบลูเวฟ หัวหิน