หน่วยงาน พม.
จังหวัด หน่วยงาน ที่อยู่ โทรสาร / โทรสาร
นนทบุรี สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) 78/15 หมู่ที่ 1 ซ.ติวานนท์-ปากเกร็ด ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11200 Tel. : 02-583-8426, 02-584-6604 /Fax : 02-583-2196
นนทบุรี สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท 78/24 หมู่ที่ 1 ถนนภูมิเวท ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 11120 Tel : 02 584 7254
นนทบุรี สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด 8/1 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 Tel : 0 2583 8314 /Fax: 0-2583-3000, 0-2583-4431
นราธิวาส สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านนราธิวาส หมู่ 8 ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000 Tel : 0 7353 2054-5
นราธิวาส สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด อาคารกระทรวงแรงงานชั้น1 ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 Tel : 0 7353 2105 - 6 /Fax : 0 73532105
นราธิวาส บ่านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด 79 ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 Tel : 0 7353 2670 , 0 7353 2671 /Fax : 0 7353 2669 Ext. : 5567
นราธิวาส ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด ตั้งอยู่ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กนราธิวาส ถ.ศูนย์่ราชการ หมู่ที่ 8 ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส Tel : 0 7356 2566 /Fax : 0 7356 2566
น่าน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ศูนย์ราชการจ.น่าน ถ.น่าน-พะเยา ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน 55000 Tel : 0 5471 6401 - 5 /Fax : 0 5471 6402
น่าน บ่านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด 271 หมู่ 7 ถ.น่าน-ทุ่งช้าง ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ. น่าน 55000 Tel : 0 5468 2060 - 3 /Fax : 0 5468 2061 Ext. : 5515
น่าน ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด 295 หมู่7 ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน 55000 Tel : 0 5468 2038 - 9 /Fax : 0 5468 2038
บึงกาฬ บ่านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด 346 ม. 5 ต.บึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ 38000 Tel : 0 4249 0640, 0 42492060 /Fax : 0 4249 0641 Ext. : 5529
บึงกาฬ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด 8 ม.7 ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 43140 Tel : 0 4249 0709, 0 4249 0710 /Fax : 0 4249 0710
บึงกาฬ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ศาลากลางจังหวัด ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000 Tel : 0 4249 0709, 0 4249 2462-3 /Fax : 0 4249 2487
บุรีรัมย์ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ 229 ถนนบุรีรัมย์-พุทไธสง หมู่ 3 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 Tel : 0 4461 7595
บุรีรัมย์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ศูนย์ราชการจ.บุรีรัมย์ 1159 เขากระโดง ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000 Tel : 0 4466 6550-1 /Fax : 0 4466 6551