หน่วยงาน พม.
จังหวัด หน่วยงาน ที่อยู่ โทรสาร / โทรสาร
นครศรีธรรมราช ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด ศูนย์ราชการนาสาร ม.3 ต.นาสาร อ.พระพรหม จ. นครศรีธรรมราช Tel : 0 7576 3294-5 /Fax : 0 75763294
นครสวรรค์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ชั้น 1 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์โทรสาร Tel : 0 5680 3532 - 5 /Fax : 0 5680 3532 # 102
นครสวรรค์ บ่านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด 62/1 ม.6 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 Tel : 0 56257 313-6 /Fax : 0 5625 7317 Ext. : 5501
นครสวรรค์ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด 62/1 ม.6 ซอยท่าข้าวกำนันทรง ถ.นครสวรรค์-ชุมแสง ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 Tel : 0 5625 5281-3 /Fax : 0 5625 5282
นนทบุรี สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด 2 หมู่ 1 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 Tel : 0 2583 8343 /Fax : 0 2583 4002
นนทบุรี สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (บ้านภูมิเวท) 2/2 หมู่ 1 ถนนภูมิเวท ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 Tel : 0 2583 3500 /Fax : 0 2583 3500 ต่อ 200
นนทบุรี สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านเกร็ดตระการ) 34/1 หมู่ 2 ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 Tel : 0 2584 5115 - 6 /Fax : 0 2584 5155 - 6
นนทบุรี ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง เลขที่ 78/3 หมู่ 1 ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนครนนทบุรี 11120 Tel : 0 2583 8350
นนทบุรี สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี 78/12 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี Tel : 0 2583 0044
นนทบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ถ.รัตนาธิเบศร์ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 Tel : 0 2580 0737 - 8 , 0 2589 7235 /Fax : 0 2950 2134
นนทบุรี บ่านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด 78/10 ม.1 ต.บางบางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 Tel : 0 2582 1267, 02-5821299 /Fax : 0 2582 1266 Ext. : 5540
นนทบุรี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด 78/12 หมู่1 ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 Tel : 0 2147 4908 - 9 , 02 583 0044 /Fax : 0 2147 4908
นนทบุรี สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ 78/5 หมู่ที่ 1 ซ.ติวานนท์-ปากเกร็ด ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11200 Tel. : 02-583-8396 ต่อ 110 หรือ 151 , 08 1905 2680 /Fax : 02-583-7999 ต่อ 115
นนทบุรี สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า 78/9 หมู่ที่ 1 ซ.ติวานนท์-ปากเกร็ด ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11200 Tel. : 02-583-6815 , 08 1919 0856 /Fax : 02-583-4000
นนทบุรี สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) 78/6 หมู่ที่ 1 ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11200 Tel. : 02-583-8426, 02-584-6604 /Fax : 02-583-2196