หน่วยงาน พม.
จังหวัด หน่วยงาน ที่อยู่ โทรสาร / โทรสาร
นครนายก บ่านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด 124 ม. 10 ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก 26000  Tel : 0 3731 5501 - 2 , 0 3731 5502 /Fax : 0 3731 5502 Ext. : 5555
นครนายก ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด 173/42-43 หมู่ 1 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก Tel : 0 3731 5375 , 0 3731 5078 /Fax : 0 3731 5078
นครพนม ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 101 หมู่ 13 ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120 Tel : 0 4253 5411 - 2
นครพนม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ศาลากลางจังหวัดนครพนม หลังใหม่ (ชั้น 1 ) ถ.อภิบาลบัญชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 Tel : 0 4251 1022 , 0 4251 1506 /Fax : 0 4251 1022
นครพนม บ่านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด 250 ม.3 ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000 Tel : 0 4253 0621 /Fax : 0 4253 0622 Ext. : 5534
นครพนม ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด 250 หมู่ 3 บ้านภูเขาทอง ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000 Tel : 0 4219 2639 , 0 42530671 /Fax : 0 4219 2639
นครราชสีมา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ศาลากลางจังหวัด ถ.มหาดไทย อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel : 0 4424 3000 , 0 4424 1079 /Fax : 0 4425 5732
นครราชสีมา บ่านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด 1422/1 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel : 0 4492 2765, 0 4492 2734 /Fax : 044922735 Ext. : 5518
นครราชสีมา ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด 1622/11 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel : 0 4492 2860 /Fax : 044922861
นครราชสีมา สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา 278 ถนนช้างเผือก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 Tel : 0 4424 2552
นครราชสีมา สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านนารีสวัสดิ์) 1422 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 Tel : 0 4492 2668 - 9 /Fax : 0 4492 2792
นครราชสีมา สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา 1362 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 Tel : 0 4492 2666-7
นครศรีธรรมราช สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช 193 ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 Tel : 0 7535 6166
นครศรีธรรมราช สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช (หลังใหม่) ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 Tel : 0 7535 6165 , 0 7535 6259 /Fax : 0 7534 1026
นครศรีธรรมราช บ่านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด 245/17 ถ. พัฒนาการ - คูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 Tel : 0 7535 7990 /Fax : 0 7534 3892 Ext. : 5571