หน่วยงาน พม.
จังหวัด หน่วยงาน ที่อยู่ โทรสาร / โทรสาร
เชียงราย ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด 39/1 หมู่ 15 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110 Tel : 0 53160751 /Fax : 0 5316 0752
เชียงใหม่ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน 112 หมู่ 6 ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ Tel : 0 5304 7337 /Fax : 0 5304 7338
เชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 Tel : 0 5311 2644, 0 5311 2643, 0 5311 2716 /Fax : 0 5311 2718
เชียงใหม่ บ่านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด 63/3 ม.4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 Tel : 0 53121164, 0 5312 1036 /Fax : 0 5312 1164 Ext. : 5507
เชียงใหม่ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด 130 หมู่12 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100 Tel : 0 5329 6122 /Fax : 0 5329 6122
เชียงใหม่ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุธรรมปกรณ์เชียงใหม่ 1 ถนนมูลเมือง ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200 Tel : 0 5327 8573
เชียงใหม่ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ 63/3 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 Tel : 0 5312 1161
เชียงใหม่ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ 63/1 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 Tel : 0 5312 1157
ตรัง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ศาลากลางจังหวัด ถ.พัทลุง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 Tel : 0 7521 8366, 0 7522 6658 /Fax : 0 7522 0213
ตรัง บ่านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด 38/17 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 Tel : 0 7557 1605-6 /Fax : 0 7557 1605 Ext. : 5565
ตรัง ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด 41 ม.4 ต.นาบินหลา อ.เมือง จ. ตรัง 92170 Tel : 0 7550 1043-4 /Fax : 0 7550 1044
ตาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ศาลากลางจังหวัดตาก (หลังเก่า) ถ.พหลโยธิน ต.หนองหลวง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000 Tel : 0 5551 1452 /Fax : 0 5551 7446
ตาก บ่านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด 555 ม. 9 ต.น้ำริม อ.เมือง จ.ตาก 63000 Tel : 0 55896 341-2 /Fax : 0 5589 6341 Ext. : 5512
ตาก ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด 1 ถ.จอมพล ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000 Tel : 0 5503 0102 /Fax : 0 5503 0102
นครนายก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ศาลากลางจังหวัดนครนายก ชั่น 1 ถ.สุวรรณศร ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก 26000 Tel : 0 3731 1480, 0 3731 1140 /Fax : 0 3731 1480