หน่วยงาน พม.
จังหวัด หน่วยงาน ที่อยู่ โทรสาร / โทรสาร
ชลบุรี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด 172/23 หมู่4 ต. บางละมุง อ. บางละมุง จ.ชลุบรี 20150 Tel : 0 3823 4230, 0 3823 4430 /Fax : 0 3823 4230
ชลบุรี ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง 40 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง ชลบุรี 20150 Tel : 0 3824 1121
ชัยนาท สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ศาลากลางจังหวัดชัยนาทชั้น 1 หลังใหม่ ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 Tel : 0 5641 1103, 0 5641 0845 /Fax : 0 5641 1103
ชัยนาท บ่านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด 199 ม. 7 ต.ชัยนาท อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 Tel : 0 56405548-9 /Fax : 0 5640 5549 Ext. : 5542
ชัยนาท ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด บริเวณศาลากลางจังหวัดชัยนาท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท 10700 Tel : 0 5641 6482 /Fax : 0 5641 6482
ชัยภูมิ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 98 หมู่ 8 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 Tel : 0 4405 6550 - 3 ต่อ 102, 0 4481 1004 /Fax : 0 4405 6554
ชัยภูมิ บ่านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด 98/1 ม. 8 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 Tel : 0 4405 6545 - 6, 0 4481 3330 /Fax : 0 4405 6547 Ext. : 5519
ชัยภูมิ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด ศูนย์ราชการจ.ชัยภูมิ ชั้น 3 เลขที่ 98 ม. 8 ต.ในเมือง อ.ในเมือง จ.ชัยภูมิ 36000 Tel : 04405 6548-9, 0 4412 4686 /Fax : 0 4405 6549
ชุมพร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ศูนย์ราชการจ.ชุมพร อาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น1 ถ.ไตรรัตน์ ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 Tel : 0 7751 1710 0 7751 0747 /Fax : 0 7750 2996
ชุมพร บ่านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด 21/26 ม.9 ต.ตากแดด อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 Tel : 0 7759 8573, 0 7759 8574 /Fax : 0 7759 8574 Ext. : 5576
ชุมพร ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4 ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 Tel : 077 630 494 /Fax : 0 7763 0564
เชียงราย สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 31/19 หมู่ 3 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 Tel : 0 5371 7704 /Fax : 0 5737 7705
เชียงราย ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว เลขที่ 10 หมู่ที่ 10 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120 Tel : 0 5372 3950
เชียงราย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100 Tel : 0 5315 0153, 0 5317 7325 /Fax : 0 5315 0153
เชียงราย บ่านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด 104 หมู่ 15 ต. ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57100 Tel : 0 5360 2528 /Fax : 0 5360 2527 Ext. : 5510