หน่วยงาน พม.
จังหวัด หน่วยงาน ที่อยู่ โทรสาร / โทรสาร
ขอนแก่น บ่านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด 222 ม.3 ต.สำราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 Tel : 0 4339 3380, 0 43393382, 0 4339 3378 /Fax : 0 4339 3380 Ext. : 5521
ขอนแก่น ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด 212 หมู่3 ต.สำราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 Tel : 0 4339 3059 /Fax : 0 4339 3029
จันทบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 1212/21 ถ.ท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 Tel : 0 3931 2552 /Fax : 0 3932 7868
จันทบุรี บ่านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด 29/93-94 หมู่บ้านยลดาวิลลี่1 ถ.พระยาตรัง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000  Tel : 0 3932 7577, 0 39321442 /Fax : 0 3932 7577 Ext. : 5558
จันทบุรี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด 1/14-15 หมู่ 2 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี Tel : 0 3947 1708-9 /Fax : 0 3947 1708
ฉะเชิงเทรา สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง 70 หมู่ที่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130 Tel. : 063-117-7899, 033-599-557, 033-599-558 /Fax : 033-599-558
ฉะเชิงเทรา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ศาลากลางจังหวัด ถ.เรืองวุฒิ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel : 0 3851 1634, 0 3851 6117 /Fax : 0 3851 1634
ฉะเชิงเทรา บ่านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด 1054-1056 ถ.เทพคุณากร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel : 0 3853 5736-7 /Fax : 0 3853 5736 Ext. : 5557
ฉะเชิงเทรา ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด 84/65-66 ถ.มหาจักรพรรดิ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ . ฉะเชิงเทรา Tel : 0 3851 5185 /Fax : 0 3851 5185
ชลบุรี สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ 105 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 Tel. : 038-241-7412, 081-866-5129 /Fax : 038-240-137
ชลบุรี สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี ถนนสุขุมวิท ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 Tel : 0 3823 4402-3
ชลบุรี สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง 61 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 Tel : 0 3824 1373
ชลบุรี ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา 104 หมู่ที่ 3 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 Tel : 0 3824 1072
ชลบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ถ.มนตเสวี ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 Tel : 0 3827 7877, 0 3828 2586 /Fax : 0 3828 5208
ชลบุรี บ่านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด 40 ม.4 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 Tel : 0 3824 0220, 0 3824 0135, 0 3824 0227 /Fax : 0 3824 0135 Ext. : 5562