หน่วยงาน พม.
จังหวัด หน่วยงาน ที่อยู่ โทรสาร / โทรสาร
กาญจนบุรี สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม 1/1 หมู่ที่ 1 ตำบลจระเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี 712600 Tel : 0 3451 0960
กาญจนบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 Tel : 0 3451 1775 กด 2-3, 034 512 455 /Fax : 0 3451 1775 กด # 6
กาญจนบุรี บ่านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด 8/8 ม.12 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 Tel : 0 3456 4517 /Fax : 0 3456 4517 Ext. : 5548
กาญจนบุรี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด 203/2 ม. 12 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 Tel : 0 347564113, 0 3456 4383-4 /Fax : 0 3456 4113
กาฬสินธุ์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ศูนย์ราชการจ.กาฬสินธุ์ (หลังใหม่) เลขที่ 9 ถ.บายพาสหัวคู ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 Tel : 0 43811437 , 0 4381 2954 /Fax : 0 4381 1437
กาฬสินธุ์ บ่านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด 6/19 ถ.บายพาส-ทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 Tel : 0 4381 2224 0 4381 2456 /Fax : 0 4381 2224 Ext. : 5535
กาฬสินธุ์ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด 189 ม. 8 ถ.กาฬสินธุ์-กมลาไสย ต. ห้วยโพธิ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46000 Tel : 043 122 200, 043 871 286-8 /Fax : 0 4312 2200
กำแพงเพชร ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด 288/5 หมู่ 1 ต.คลองลานพัฒนา อ. คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180 Tel : 0 5586 8713 /Fax : 0 5586 8714
กำแพงเพชร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ถ.กำแพงเพชร – สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 Tel : 0 5570 5030 - 3 /Fax : 0 5570 5030
กำแพงเพชร บ่านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด 221 ถ.เทศา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 Tel : 0 5571 6881 , 0 5571 6882 /Fax : 0 5571 6881 Ext. : 5511
ขอนแก่น ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 2/1 ถนนหลังเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 Tel : 0 4333 2922
ขอนแก่น สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง 283 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 Tel : 0 4333 7533
ขอนแก่น สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 36 หมู่ 9 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250 Tel : 0 4342 1251
ขอนแก่น ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา 497 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 Tel : 0 4334 2950
ขอนแก่น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ถ.ศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 Tel : 0 4324 6729 , 0 4323 7080 /Fax : 0 4323 7986