หน่วยงาน พม.
จังหวัด หน่วยงาน ที่อยู่ โทรสาร / โทรสาร
อุดรธานี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ศาลากลางจังหวัด ถ.อธิบดี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 Tel : 0 4221 2590 , 0 4232 5615 /Fax : 0 4221 2590#0
อุดรธานี บ่านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด ภายในบริเวณนิคมสงเคราะห์ ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมือง จ.อุดรธานี 40999 Tel : 0 4223 7151, 0 42237047 /Fax : 0 4223 7151, 0 4221 1601 Ext. : 5531
อุดรธานี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด 537/14 ม.1 ถ.รอบเมือง ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 Tel : 0 4224 2728 /Fax : 0 4224 2728
อุตรดิตถ์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ถ.ประชานิมิต ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 Tel : 0 5541 4061 ต่อ 105, 109, 0 5541 1983 /Fax : 0 5541 4061#113
อุตรดิตถ์ บ่านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด 101/1 ม.5 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 Tel : 0 5547 9791 - 2, 0 55407439 /Fax : 0 5547 9792 Ext. : 5513
อุตรดิตถ์ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด 100 หมู่ 5 ต.ผาเลือด อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53190 Tel : 0 5547 9913, 0 5547 9905 - 6 /Fax : 0 5547 9913
อุทัยธานี บ่านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด 12 ม.2 ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000 Tel : 0 56514711 /Fax : 0 5651 4677 Ext. : 5504
อุทัยธานี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังเดิม ชั้น 2) ถ.ศรีอุทัย ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 Tel : 0 5651 2026 /Fax : 0 5651 2026
อุทัยธานี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ถ.ศรีอุทัย อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 Tel : 0 5651 1229 , 0 5651 3758 /Fax : 0 5651 1229
อุบลราชธานี สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง 751 หมู่ที่ 24 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 Tel. : 085-485-4525, 045-315-319 /Fax :
อุบลราชธานี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 Tel : 0 4534 4579, 0 4534 4641 /Fax : 0 4534 4579
อุบลราชธานี บ่านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด 10/2 ถ.พนม 7 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 Tel : 045429351-2 /Fax : 0 4542 9351 Ext. : 5532
อุบลราชธานี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด 752 หมู่ 24 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 37000 Tel : 0 4531 4941, 0 4531 4942 /Fax : 0 4531 4942