หน่วยงาน พม.
จังหวัด หน่วยงาน ที่อยู่ โทรสาร / โทรสาร
กรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการกรม - กลุ่มอำนวยการ 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 Tel : 0-2250-1956 , 0-2651-6483 /Fax : 0-2651-6483
กรุงเทพมหานคร ศชส. 1034 ถ. กรุงเกษม แขวง คลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 Tel : 0 26596533 , 0 2659 6256 , 0 2659 6352 /Fax : 0 2659 6352, 0 2359 6535 Ext. : 5000
กรุงเทพมหานคร กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว - ฝ่ายบริหารทั่วไป 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10401 Tel : 0-2306-8668, 0 2306 8980 /Fax : 0-2306-8830
กรุงเทพมหานคร กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน - ฝ่ายบริหารทั่วไป 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10402 Tel : 0-2651-6775, 0-2651-6634, 02-255-5851 ต่อ 235 /Fax : 0-2651-6745
กรุงเทพมหานคร ฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์ 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10403 Tel : 02 583 3500 ต่อ 106
กรุงเทพมหานคร กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 20 โซน B เลขที่ 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 Tel : 0-2642-4305 - 6
กรุงเทพมหานคร กลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 20 โซน B เลขที่ 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10401 Tel : 0-2642-4305 /Fax : 0-2642-4306
กรุงเทพมหานคร กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 Tel : 0 2659 6483
กรุงเทพมหานคร กองคุ้มครองครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 Tel : 0 2282 6679
กรุงเทพมหานคร กองต่อต้านการค้ามนุษย์ เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 Tel : 0-2202-9075 /Fax : 0-2202-9066
กรุงเทพมหานคร ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (บ้านราชวิถี) เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10103 Tel : 02-306-8855 /Fax : 02-354-7511
กรุงเทพมหานคร กองคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10101 Tel : 0-2584-5116
กรุงเทพมหานคร กองคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว เลขที่ 255 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 Tel : 0-2642-5048 /Fax : 02 642 5062, 02 642 5057
กรุงเทพมหานคร กองตรวจราชการ เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10102 Tel : 0-2659-6420, 0-2659-6422, 0-2659-6425
กรุงเทพมหานคร ฝ่ายบริหารทั่วไป เลขที่ 255 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10401 Tel : 0 2642 5062