หน่วยงาน พม.
จังหวัด หน่วยงาน ที่อยู่ โทรสาร / โทรสาร
บุรีรัมย์ บ่านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด 1159 เขากระโดง ภายในศูนย์ราชการบุรีรัมย์ ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ Tel : 0 4418 1146 - 7, 0 4411 0874 /Fax : 0 4418 1146 Ext. : 5530
บุรีรัมย์ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด 202 หมู่ 9 ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 Tel : 044 163 558 /Fax : 0 4416 3559
ปทุมธานี บ่านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด 1/119 ม.2 ต.รังสิต-นครนายก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 Tel : 0 2577 2372, 0 25774955 /Fax : 0 2577 2372 # 108 Ext. : 5539
ปทุมธานี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด 1/130 หมู่ที่ 2 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี Tel : 0 2577 0815 /Fax : 0 2577 0815
ปทุมธานี ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 9/1 หมู่ 2 ถนนรังสิต - นครนายก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12110 Tel : 0 2577 1958
ปทุมธานี สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย) 130 หมู่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 Tel. : 081-913-0906, 02-577-1864 /Fax : 02-577-2254
ปทุมธานี สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (หญิง) 133 หมู่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 Tel. : 02-577-2898 ต่อ 101, 08 1851 1327 /Fax : 02-904-7348
ปทุมธานี สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต 2/40 หมู่ 2 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 Tel : 0 2577 1172
ปทุมธานี สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช 2/1 หมู่ 2 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 Tel : 0 2577 2531
ปทุมธานี สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร 9 หมู่ 2 ถนนรังสิต – นครนายก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 Tel : 0 2577 6569-73
ปทุมธานี สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 2/4 หมู่ 2 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 Tel : 0 2577 3826 /Fax : 0 2577 3827
ปทุมธานี สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี 7 หมู่ 2 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี Tel : 0 2577 1312
ปทุมธานี สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี เลขที่ 7 หมู่ 2 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 Tel : 0 2577 1148
ปทุมธานี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ถ.ปทุมธานี – สามโคก ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 Tel : 0 2581 6043 /Fax : 025814937
ประจวบคีรีขันธ์ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์ 202 หมู่ 16 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77210 Tel : 0 3260 0827