ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Social Assistance Center Hotline 1300 Ministry of Social Development and Human Security

บทความ
ให้การต้อนรับและร่วมประชุมกับองค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ(UN-WOMEN)ประเทศไทย

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น. นางสาวดรุณี มนัสวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 นางพิสมัย ไหวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือสังคม นางสาว นันท์นภัส ทวีโภคา หัวหน้ากลุ่มงานบริการ นางสาวลลิตา ตรีสุคนธ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริการ พร้อมด้วยผู้แทนกองต่อต้านการค้ามนุษย์ ผู้แทนกองการต่างประเทศข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ให้การต้อนรับและร่วมประชุมกับองค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ(UN-WOMEN)ประเทศไทย เพื่อหารือและศึกษาระบบการทำงานของศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 และแอปพลิเคชัน PROTEC – U ทั้งนี้ ได้เยี่ยมชมระบบการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ และงานสังคมสงเคราะห์ ณ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300