ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Social Assistance Center Hotline 1300 Ministry of Social Development and Human Security

บทความ
บทความที่น่าสนใจ
เป็นวิทยากรบรรยายใน “การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะและศักยภาพ

     วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 12.00–16.30 น. นางสาวดรุณี มนัสวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ได้รับเชิญจากมูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม ให้เป็นวิทยากรบรรยายใน “การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะและพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการ คุ้มครองสิทธิและคุ้มครองสวัสดิภาพ” ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน/บุคลากรด้านการคุ้มครองฯ ตามกฎหมายจากภาครัฐและเอกชน ณ วีเทรน อินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร