ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Social Assistance Center Hotline 1300 Ministry of Social Development and Human Security

บทความ
บทความที่น่าสนใจ
กิจกรรมเดินเพื่อเสรีภาพ WALK FOR FREEDOM

      วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ ผู้ตรวจราชการ พม. ร่วมเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมเดินเพื่อเสรีภาพ WALK FOR FREEDOM ณ สวนลุมพินี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มูลนิธิ เอ ทเวนตี้ วัน (A21) ร่วมกับ กองต่อต้านการค้ามนุษย์ และ สตช. (บก.ปคม.) เพื่อเป็นการรณรงค์ให้สังคมตระหนักในการคุ้มครองป้องกันผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ซึ่งจัดขึ้นพร้อมกัน 50 ประเทศทั่วโลก โดยมีศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ร่วมจัดบูธนิทรรศการ ประชาสัมพันธ์ภารกิจการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมของกระทรวง พม. ด้วย