ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Social Assistance Center Hotline 1300 Ministry of Social Development and Human Security

บทความ
บทความที่น่าสนใจ
ประชุมหารือเรื่องการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมกระทรวง

วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายสุทธิ จันทรวงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นประธานการประชุมหารือเรื่องการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมกระทรวง (M-Society One Stop Service Center) เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ที่ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานราชการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางสังคม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ในการเข้าถึงบริการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ โดยมี นางจินตนา จันทร์บำรุง รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นายสุพลบริสุทธิ์ ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ และผู้แทนจากรมต่างๆ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 6 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ