ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Social Assistance Center Hotline 1300 Ministry of Social Development and Human Security

บทความ
บทความที่น่าสนใจ
ประชุมโครงการถอดบทเรียนนิเทศงานสังคมสงเคราะห์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันที่ 19–20 กันยายน 2561 นางสาวดรุณี มนัสวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 เข้าร่วมประชุมโครงการถอดบทเรียนนิเทศงานสังคมสงเคราะห์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีคณะกรรมการขับเคลื่อนการนิเทศงานสังคมสงเคราะห์ ผู้นิเทศงานสังคมสงเคราะห์ประจำจังหวัด 77 จังหวัด วิทยากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมดังกล่าว รวมจำนวน 200 คน ณ โรงแรมปริ๊นพาเลซ กรุงเทพมหานคร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการนิเทศงานสังคมสงเคราะห์ และวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562