ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Social Assistance Center Hotline 1300 Ministry of Social Development and Human Security

บทความ
บทความที่น่าสนใจ
ประชุมคณะทำงานศูนย์ช่วยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี และผู้ถูกกระทำรุนแรงผ่านทางอินเตอร์เน็ต (Because We Care) ครั้งที่ 1/2561

วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น. นางสาวดรุณี มนัสวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 พร้อมด้วยนายจักนะรินทร์ ติกขนา หัวหน้างานสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์ศูนย์ช่วยเหลือสังคม เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ช่วยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี และผู้ถูกกระทำรุนแรง ผ่านทางอินเตอร์เน็ต (Because We Care) ครั้งที่ 1/2561 เพื่อประสานให้ความช่วยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี และผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ถูกกระทำความรุนแรง ในรูปแบบต่างๆ ได้รวดเร็วและครอบคลุม ณ ห้องประชุม CTC ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี โรงพยาบาลตำรวจ