ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Social Assistance Center Hotline 1300 Ministry of Social Development and Human Security

กิจกรรม พม.พาเพลิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

ขอเชิญชวน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พม.ร่วมกิจกรรม พม.พาเพลิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ฟังเพลงยามบ่าย... ผ่อนคลายกับวงดนตรีแคทลียา ขับกล่อมโดย เรือโทกฤษณ์ - คุณกรรณิการ์ จินตเวช มาให้ดนตรีกล่อมใจ ชาวพม.ผ่อนคลายยามบ่าย... ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561