ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Social Assistance Center Hotline 1300 Ministry of Social Development and Human Security

บทความ
บทความที่น่าสนใจ
งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

วันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561 นางไพรวรรณ พลวัน รอง ปพม. นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ พม. เข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิดหลัก “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สร้างคนดีสู่สังคม” ทั้งนี้ นางสาวดรุณี มนัสวานิช ผอ.ศชส. สายด่วน 1300 และเจ้าหน้าที่ ศชส.ได้เข้าร่วมงานดังกล่าว เพื่อมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทาง และผลักดันข้อเสนอด้านการขับเคลื่อนคุณธรรมของสังคมไทย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลทางวิชาการ นวัตกรรมองค์ความรู้ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย