ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Social Assistance Center Hotline 1300 Ministry of Social Development and Human Security

บทความ
กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ด.ย.)ขอแจ้งการโอนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตั้งแต่ เม.ย.- มิ.ย.61

กรมกิจการเด็กและเยาวชนขอแจ้งการ โอนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตั้งแต่ เม.ย.- มิ.ย.61
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ https://csgmaster.dcy.go.th