ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Social Assistance Center Hotline 1300 Ministry of Social Development and Human Security

บทความ
บทความที่น่าสนใจ
ภารกิจหน้าที่

 

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (SAC) สายด่วน 1300 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 มีหน้าที่ ดังนี้

- ให้บริการ สายด่วน 1300 ตลอด24 ชั่วโมง 7 วัน

- เป็นศูนย์กลางการให้คำแนะนำปรึกษารับเรื่องราวร้องทุกข์แก่ประชาชนผู้ประสบปัญหาสังคมอย่างครอบคลุมทุกพื้นที่โดยไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่และนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพปฏิบัติงาน ให้คำแนะนำปรึกษา การช่วยเหลือประสานส่งต่อ รวมทั้ง การช่วยเหลือเชิงรุกโดยมีหน่วยเคลื่อนที่เร็ว (Moblie Team) ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสังคมในภาวะวิกฤตเน้นการสงเคราะห์ช่วยเหลือคุ้มครองสวัสดิภาพแก่ประชาชนผู้ประสบปัญหา ภายใต้ระบบเชื่อมโยงกับหน่วยปฏิบัติระดับกรมในกระทรวงฯ พัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการให้คำปรึกษาแนะนำรวมทั้งองค์ความรู้หลักสูตรคู่มือและพัฒนามาตรฐานการให้คำปรึกษาแนะนำพัฒนาประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดทำรายงานเชิงคุณภาพสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในภาวะวิกฤตกับภาคีเครือข่ายทั้งภายในและต่างประเทศปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องและติดตามการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมให้ผู้ประสบปัญหาพ้นภาวะวิกฤตและคืนสู่สังคมได้อย่างปกติสุขต่อไป

- การคุ้มครองและช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ของศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

- คำจำกัดความของการค้ามนุษย์

“ การค้ามนุษย์ด้วยตนเอง” หมายถึงการสรรหาขนส่งขนย้ายการพักอาศัยหรือการรับบุคคลโดยการข่มขู่หรือการใช้กำลังหรือการข่มขู่ในรูปแบบอื่น ๆ การลักพาตัวการฉ้อโกงการหลอกลวงการใช้อำนาจในทางที่ผิดหรือ ตำแหน่งความเสี่ยงหรือการให้หรือรับการชำระเงินหรือผลประโยชน์เพื่อให้ได้รับความยินยอมจากบุคคลที่มีอำนาจควบคุมบุคคลอื่นเพื่อจุดประสงค์ในการแสวงหาประโยชน์ อย่างน้อยที่สุดการแสวงหาผลประโยชน์จะรวมถึงการแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณีของผู้อื่นหรือการแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่น ๆ การบังคับใช้แรงงานหรือบริการทาสหรือการปฏิบัติที่คล้ายกับการเป็นทาสภาระจำยอมหรือการกำจัดอวัยวะ

บริการช่วยเหลือ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (SAC) ได้ให้ความช่วยเหลือทางสังคมแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์บริการของเราประกอบด้วย

- การค้นหาข้อเท็จจริง / รวบรวมข้อมูลและหลักฐาน - การวางแผนกระบวนการช่วยเหลือ - การคัดกรองและระบุตัวเหยื่อ - แจ้งสิทธิ์ของผู้เสียหายและบริการที่มี (มีบริการล่าม) - บริการล่ามจากอาสาสมัครของ SAC - การให้บริการหลักเช่นการดูแลสุขภาพและคำแนะนำทางกฎหมาย บริการช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ถูกระบุว่าเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์

เมื่อระบุเหยื่อการค้ามนุษย์แล้วจะมีการให้ความช่วยเหลือและบริการต่างๆดังต่อไปนี้

- การคุ้มครองสวัสดิการ - บริการด้านสุขภาพและการแพทย์ - ฟื้นฟูสุขภาพจิตและคืนสู่สังคม - การเข้าถึงบริการสังคมเช่นที่พักอาศัยการสนับสนุนด้านการศึกษาการฝึกอบรมสายอาชีพ - ความช่วยเหลือทางกฎหมายในการเรียกร้องค่าชดเชยค่าจ้างและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นคดีอาญาและคดีแพ่งสถานะทางกฎหมายชั่วคราวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

หน่วยงานหลักของรัฐบาลที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ - ฝ่ายต่อต้านการค้ามนุษย์ - สถานีตำรวจ กระทรวงมหาดไทย - กรมการปกครอง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ - ฝ่ายต่อต้านการค้ามนุษย์ - สายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 - 8 ศูนย์คุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

 10 ปัญหาเร่งด่วน

 โครงสร้าง

 

ช่องทางติดต่อ