ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Social Assistance Center Hotline 1300 Ministry of Social Development and Human Security

บทความ
บทความที่น่าสนใจ
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. นายสากล ม่วงศิริ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. 1300

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมและช่วยเหลือครอบครัวกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. ทั้งเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสที่ประสบปัญหาทางสังคม รวมจำนวน 24 ครอบครัว ณ ชุมชนรุ่งเรือง และชุมชนสถาพร เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ