ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Social Assistance Center Hotline 1300 Ministry of Social Development and Human Security

บทความ
ประวัติความเป็นมา

 

ปี พ.ศ.2556 - ก่อตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300กระจายสายอยู่ส่วนภูมิภาคโดยบ้านพักเด็กและครอบครัว
ปี พ.ศ.2557 - 6 กพ 2557 ให้บริการเต็มรูปแบบ
   - รวมสายการให้บริการ ณ จุดเดียว ในส่วนกลางที่ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม  กทม.
ปี พ.ศ.2558-2559 - ยกระดับให้บริการ 10 ประเด็น ปัญหาหลักของสังคม 
ปี พ.ศ.2560 - ได้รับการยกเว้นค่าบริการสำหรับการใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น 4 หลัก
   - เปิดให้บริการครอบคลุมผู้ประสบปัญหาสังคมคนไทยในต่างประเทศ

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300
•    สายด่วน 1300 ตลอด24 ชั่วโมง 7 วัน
•    ได้รับรางวัล GECC ศูนย์ราชการ สะดวก
•    วิสัยทัศน์เป็นช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงบริการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วทันท่วงที ตรงตามสภาพปัญหา
•    ศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วน1300
•    เป็นศูนย์กลางการให้คำปรึกษาแนะนำทางโทรศัพท์ปัญหาสังคมทุกประเภทให้บริการทั่วประเทศไทย
•    ให้บริการสายด่วน 1300 รับแจ้งและช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสังคมเบื้องต้นประสานส่งต่อความช่วยเหลือไปยัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
•    เฝ้าระวังปัญหาสังคมผ่านสื่อและประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
•    พัฒนาองค์ความรู้ หลักสูตร คู่มือการให้คำปรึกษาแนะนำทางโทรศัพท์กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
•    พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับกระบวนการรับแจ้ง และคุ้มครองช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสังคม