ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Social Assistance Center Hotline 1300 Ministry of Social Development and Human Security

บทความ
บทความที่น่าสนใจ
นางสาวดรุณี มนัสวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300                

เป็นตัวแทนผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมด้วยกรมผู้สูงอายุ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักงานเขตดินแดง ศูนย์บริการสาธารณสุขและ ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือครอบครัวผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กยากจนในครอบครัว จำนวน 15 ครอบครัว ที่ชุมชนแม่เนี้ยว ณ แขวงรัชดา เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร