ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Social Assistance Center Hotline 1300 Ministry of Social Development and Human Security

บทความ
บทความที่น่าสนใจ
รายงานผลการดำเนินการ กรณีข่าว รันทด ยาย 67 ปี เลี้ยงหลาน 7 คน น้องสมองพิการ