ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Social Assistance Center Hotline 1300 Ministry of Social Development and Human Security

บทความ
บทความที่น่าสนใจ
ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม เข้าร่วมการตรวจร่างกาย 

ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม เข้าร่วมการตรวจร่างกาย 
วันจันทร์ที่  27 ม.ค. 63  09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมสหวิชาชีพ (MDT) ผู้สนใจสามารถลงชื่อได้ที่ฝ่ายประสานความร่วมมือ
ภายในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 15.30 น.