ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Social Assistance Center Hotline 1300 Ministry of Social Development and Human Security

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์  โดยศูนย์ปฏิบัติการ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ ได้เก็บรวบรวมสถิติข้อมูล สถานการณ์ความรุนแรงทางเพศ พบว่า ในเดือนธันวาคม

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 
โดยศูนย์ปฏิบัติการ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ ได้เก็บรวบรวมสถิติข้อมูล
สถานการณ์ความรุนแรงทางเพศ พบว่า ในเดือนธันวาคม

มีผู้ถูกกระทำความรุนแรงทางเพศ จำนวน 22 ราย 

ผู้เสียหาย 

เพศชาย 1 ราย 
เพศหญิง 21 ราย 

อายุของผู้ถูกกระทำมากที่สุด
อยู่ในช่วงวัย 0 - 18 ปี 
จำนวน 15 ราย 

รองลงมาอยู่ในช่วงวัย 26 - 59 ปี 
จำนวน 5 ราย 

ในเดือนนี้พบว่าผู้ถูกกระทำ
มีอายุน้อยที่สุดเพียง 8 ปี และอายุมากที่สุดถึง 48 ปี
 
ผู้ก่อเหตุส่วนใหญ่
เป็นบุคลภายนอกครอบครัว
มากถึง 18 ราย 

สาเหตุจูงใจในการก่อเหตุ
มาจากการมีอารมณ์ทางเพศ เมาสุรา 

พื้นที่เกิดเหตุมากที่สุดพบใน จังหวัดสมุทรปราการ 
จังหวัดนนทบุรี
และจังหวัดพิษณุโลก 
จังหวัดละ 2 ราย 

อย่างไรก็ตามคนใกล้ชิดและ
คนในครอบครัวสามารถมีส่วนร่วม
ในการช่วยระงับหรือลดสถิติในการก่อเหตุได้ด้วยการสังเกตอาการและพฤติกรรม เพื่อเฝ้าระวัง

ซึ่งหากต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใกล้บ้านท่าน หรือสามารถแจ้งมายัง
สายด่วน พม. โทร 1300 
ตลอด 24 ชม. เพราะการแก้ปัญหาให้ประชาชนคือหน้าที่ของเรา