ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Social Assistance Center Hotline 1300 Ministry of Social Development and Human Security

บทความ
บทความที่น่าสนใจ
​​​​​​​กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ โดยศูนย์ปฏิบัติการ กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ได้เก็บรวบรวมสถิติข้อมูล การกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน จากข่าวสารและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นประจำวัน  พบว่า ในเดือนมกราคม  ระหว่างวันที่ 1 - 15 มีการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน จำนวน 19 ครั้ง 

กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ โดยศูนย์ปฏิบัติการ
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ ได้เก็บรวบรวมสถิติข้อมูล
การกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน จากข่าวสารและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นประจำวัน  พบว่า
ในเดือนมกราคม 
ระหว่างวันที่ 1 - 15 มีการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน จำนวน 19 ครั้ง 

ผู้กระทำความผิดทั้งหมด 28 ราย

แบ่งเป็น  
เพศชาย 27 ราย 
เพศหญิง 1 ราย 

ช่วงวัยที่กระทำความผิดมากที่สุดอยู่ในช่วงวัย 16 - 18 ปี 
จำนวน 21 ราย 

รองลงมาอยู่ในช่วงวัย 0 - 15  ปี จำนวน 7 ราย 

ในเดือนนี้พบว่าการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนอายุน้อยที่สุดเพียงอายุ 10 ปี เป็นเพศชาย 

ส่วนเรื่องที่เด็กและเยาวชน
กระทำความผิดมากที่สุดคือ การทะเลาะวิวาท 

พื้นที่เกิดเหตุมากที่สุดคือที่
จังหวัด ขอนแก่น 2 ราย 

หากพบเห็นผู้ที่เดือดร้อน มีปัญหา หรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถแจ้งไปยังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดใกล้บ้านท่าน หรือโทรแจ้ง ขอความช่วยเหลือมาได้ที่ สายด่วนพม. โทร 1300 
ตลอด 24 ชั่วโมง 
เพราะการแก้ปัญหาให้ประชาชนคือหน้าที่ของเรา