ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Social Assistance Center Hotline 1300 Ministry of Social Development and Human Security

บทความ
บทความที่น่าสนใจ
กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ โดยศูนย์ปฏิบัติการ กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดทำสถิติเก็บข้อมูล

กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ โดยศูนย์ปฏิบัติการ
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดทำสถิติเก็บข้อมูล
สถานการณ์การขอความช่วยเหลือ ของประชาชนทั่วประเทศ โดยใช้วิธีเก็บรวบรวมสถิติจาก
ข้อมูลข่าวสารประจำวัน 
ตั้งแต่วันที่ 1 - 16 มกราคม
พบว่ามีประชาชน
แจ้งขอความช่วยเหลือ
ทั้งหมดจำนวน 12 ราย แบ่งเป็น
เพศชาย 5 ราย 
เพศหญิง 7 ราย

ช่วงอายุของผู้ที่ขอความช่วยเหลือ

ช่วงวัย 0 – 18 ปี จำนวน 7 ราย
ช่วงวัย 26 – 59 ปี จำนวน 2 ราย
ช่วงวัย 60 เป็นต้นไป จำนวน 3 ราย

พื้นที่ที่ประชาชนขอความช่วยเหลือ ประกอบด้วย
ภาคกลาง 7 ราย
ภาคอีสาน 2 ราย
ภาคใต้ 2 ราย
ภาคเหนือ 1 ราย

ส่วนประเด็นที่ประชาชนขอความส่วนใหญ่คือ
ต้องการเครื่องอุปโภคบริโภคและต้องการเงินเพื่อใช้ในการรักษา
พยาบาล

นอกจากนี้ยังมีกรณีเด็กชาย
วัย 7 ขวบ ต้องการจักรยาน
เพื่อใช้ปั่นไปโรงเรียน

หากพบเห็นผู้ที่เดือดร้อน มีปัญหา หรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถแจ้งไปยังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดใกล้บ้านท่าน หรือโทรแจ้ง ขอความช่วยเหลือมาได้ที่ สายด่วนพม. โทร 1300 
ตลอด 24 ชั่วโมง 
เพราะปัญหาของประชาชนคือหน้าที่ของเรา