ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Social Assistance Center Hotline 1300 Ministry of Social Development and Human Security

บทความ
บทความที่น่าสนใจ
กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์  โดยศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดทำสถิติและเก็บข้อมูลสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้น

กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ 
โดยศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดทำสถิติและเก็บข้อมูลสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้น และ พบว่า
ปัจจุบัน มีจังหวัดประกาศ
เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง)
 20 จังหวัด 
รวม 98 อำเภอ 
541 ตำบล 
4,600 หมู่บ้าน/ชุมชน แยกเป็น 

ภาคเหนือ 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย น่าน เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ สุโขทัย และพะเยา 
รวม 35 อำเภอ 
166 ตำบล 
1,200 หมู่บ้าน 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 จังหวัด ได้แก่ นครพนม มหาสารคาม บึงกาฬ หนองคาย บุรีรัมย์ กาฬสินธุ์ นครราชสีมา และสกลนคร 
รวม 33 อำเภอ 
231 ตำบล 
2,241 หมู่บ้าน 

ภาคกลาง 6 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา อุทัยธานี ชัยนาท นครสวรรค์ และสุพรรณบุรี 
รวม 30 อำเภอ 
144 ตำบล 
1,136 หมู่บ้าน

อย่างไรก็ตาม ทางรัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจกับปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชน โดยช่วงที่ผ่านมา
คณะรัฐมนตรี - รัฐบาล
ได้เร่งจัดสรรงบประมาณเพื่อนำไปใช้ในการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อให้ประชาชนใช้เป็นแหล่งน้ำสำรอง ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้

และหากพื้นที่ใด
ได้รับความเดือดร้อน  หรือต้องการความช่วยเหลือ ก็สามารถแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือแจ้งมายัง
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดใกล้บ้านท่าน หรือโทรแจ้ง 
ขอความช่วยเหลือมาได้ที่ สายด่วน1300 ตลอด 24 ชั่วโมง เพราะการแก้ปัญหาให้ประชาชนคือหน้าที่ของเรา