ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Social Assistance Center Hotline 1300 Ministry of Social Development and Human Security

บทความ
ใครมีปัญหาอะไร โทรมาหาเราได้ที่ 1300 เพราะการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนเป็นหน้าที่ของพวกเรา

ใครมีปัญหาอะไร
โทรมาหาเราได้ที่ 1300 เพราะการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนเป็นหน้าที่ของพวกเรา