ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Social Assistance Center Hotline 1300 Ministry of Social Development and Human Security

บทความ
บทความที่น่าสนใจ
นายสากล ม่วงศิริ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ พร้อมด้วยศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. 1300

นายสากล ม่วงศิริ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ พร้อมด้วยศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. 1300 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมและช่วยเหลือครอบครัวกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. ทั้งเด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสที่ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 6 ครอบครัว ณ ชุมชนเพชรเกษม 1 ซอยเพชรเกษม 1 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร