ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Social Assistance Center Hotline 1300 Ministry of Social Development and Human Security

บทความ
บทความที่น่าสนใจ
รอรับได้เลย พม. เตรียมโอนจ่าย เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ทั้งตรงงวดและตกเบิก  10 ม.ค. นี้ กว่า 1 ล้านราย

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์  เตรียมแจกจ่ายเงิน อุดหนุนเด็กแรกเกิดตามนโยบายการให้ความช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระของประชาชน ของรัฐบาลและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ที่จะ มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวที่มีรายได้น้อย ด้วยการ สนับสนุนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี 
รายละ 600 บาทต่อเดือน  

ซึ่งทางผู้ปกครองของเด็กจะได้รับ เงินอุดหนุนดังกล่าวที่จะโอนให้ในวันที่ 10 มกราคม 2563 นี้
โดยจะเป็นการโอนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดทั้งแบบตรงงวดและแบบตกเบิก  


หากผู้ปกครองท่านใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดใกล้บ้านท่านหรือโทรมาได้ที่
สายด่วน 1300