ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Social Assistance Center Hotline 1300 Ministry of Social Development and Human Security

บทความ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ เก็บข้อมูลสถิติสถานการณ์และสาเหตุการเกิดไฟไหม้  ช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาพบว่าเกิดเหตุไฟไหม้ 87 ครั้ง 

โดยจากสถิติพบว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ไฟไหม้ 8 ราย 
และได้รับบาดเจ็บ 16 ราย 

ซึ่งพื้นที่เกิดเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร ชลบุรี ร้อยเอ็ด นนทบุรี และสมุทรปราการ 

สาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร อุบัติเหตุ การวางเพลิง ฯลฯ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยประชาชน 
ควรศึกษาการป้องกันตนจากอัคคีภัยตามขั้นตอน
เพื่อเฝ้าระวัง

นอกจากนี้ ยังสามารถแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าไปช่วยเหลือ หรือ สามารถแจ้งมายังสายด่วนพม. 
โทร 1300 ได้ตลอด 24 ชม.