ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Social Assistance Center Hotline 1300 Ministry of Social Development and Human Security

บทความ
บทความที่น่าสนใจ
ศูนย์ช่วยเหลือสังคม รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ๘ อัตรา ระหว่างวันที่ ๓ มกราคม ถึงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑ อัตรา
เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ จำนวน ๗ อัตรา
ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ๑ อัตรา