ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Social Assistance Center Hotline 1300 Ministry of Social Development and Human Security

บทความ
พม.ร่วมใจ ใช้แก้วรียูส หวังลดปัญหาขยะพลาสติก ย่อยสลายยาก

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
โดย นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำข้าราชการ พนักงาน ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกัน ลด ละ เลิก การใช้ ถุงและแก้วพลาสติก ด้วยการร่วมกันรณรงค์ใช้แก้วน้ำแบบรียูส เพื่อลดขยะพลาสติก โดยใช้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวง นำร่อง ในการปรับเปลี่ยนการใช้แก้วพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งในชีวิตมาเป็นการใช้แก้วน้ำแบบล้างทำความสะอาดแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ 
ซึ่งก่อนที่จะมีโครงการนี้เกิดขึ้น ผู้ประกอบการที่ขายเครื่องดื่มในกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ ได้ออกมาให้ข้อมูลว่า ก่อนที่จะมีการรณรงค์ใช้แก้วน้ำแบบล้างทำความสะอาดแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้นั้น แต่ละวันทางร้านจะต้องเสียเงินลงทุนกับการซื้อถุงพลาสติกและแก้วน้ำพลาสติกวันละประมาณ 
1 พันบาท แต่เมื่อรัฐมนตรี ได้เปิดโครงการนำร่องใช้แก้วรียูสเพื่อลดขยะพลาสติก โดยให้ลูกค้านำแก้วส่วนตัวของแต่ละคนมาใส่เครื่องดื่ม ก็ทำให้ต้นทุนลดลงมาก และขยะพลาสติกภายในกระทรวงก็ลดลงด้วย