ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Social Assistance Center Hotline 1300 Ministry of Social Development and Human Security

บทความ
บทความที่น่าสนใจ
ไทย รั้ง ลำดับ 77 จาก 189 ประเทศทั่วโลก ที่ถูกจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่ดีขึ้น

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ได้ร่วมมารับฟังการนำเสนอรายงาน
การพัฒนามนุษย์ 2019 (Human Development Report 2019) ฉบับล่าสุด
ค่าดัชนีการพัฒนามนุษย์ของไทยในปี ค.ศ. 2018 (พ.ศ.2561) นั้นอยู่ที่ 0.765 ซึ่งทำให้ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีความก้าวหน้าในการพัฒนามนุษย์ในระดับสูง โดยอยู่ลำดับสูง ที่ 77 (จากปีที่แล้วอยู่อันดับที่ 84) จากทั้งหมด 189 ประเทศ และการเพิ่มขึ้นอย่างสูงนี้ นับเป็นการก้าวหน้าอันดับที่ 2 ของประเทศที่มีการพัฒนาดีขึ้น

ในรายงานฉบับนี้ยังบอกด้วยว่า
ค่าดัชนีการพัฒนามนุษย์ของไทย จากปี 2546 มาปี 2561 เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 33 อายุขัยเฉลี่ยของประชาชนเพิ่มขึ้น 6.7 ปี ระยะเวลาเฉลี่ยในการเรียนเพิ่มขึ้น 3.2 ปี จำนวนปีที่คาดหมายจะได้เข้าเรียนเพิ่มขึ้น 6.2 ปี ขณะที่รายได้ต่อหัวประชากร เพิ่มขึ้นร้อยละ 145.8 

เมื่อมีการเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ดัชนีการพัฒนามนุษย์ของไทยมีค่าสูงกว่า ฟิลิปปินส์ (อันดับ 106) เวียดนาม (อันดับ118) และในประเทศเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกอีกด้วย โดย 10 อันดับแรก คือ นอร์เวย์ สวิสเซอร์แลนด์ ไอร์แลนด์ เยอรมันนี ฮ่องกง ออสเตรเลีย ไอซ์แลนด์ สวีเดน สิงคโปร์ และเนเธอร์แลนด์ ตามลำดับ