ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Social Assistance Center Hotline 1300 Ministry of Social Development and Human Security

บทความ
บทความที่น่าสนใจ
พม.ร่วมกับเครือข่าย เปิดสื่อรณรงค์เพื่อขจัดความรุนแรงต่อสตรีและต่อต้านการค้ามนุษย์

พม.ร่วมกับผู้แทนไทยด้านสิทธิสตรีในคณะกรรมาธิการอาเซียน (ACWC) เปิดตัว“สื่อเพื่อรณรงค์ขจัดความรุนแรงต่อสตรีและการต่อต้านการค้ามนุษย์ในอาเซียน”
#Hilightnews #เปิดฟ้าวันใหม่
http://hilightnews.com/hotnews/2581
พม. ร่วมกับผู้แทนไทยด้านสิทธิสตรีในคณะกรรมาธิการอาเซียน (ACWC) เปิดตัว “สื่อเพื่อรณรงค์ขจัดความรุนแรงต่อสตรีและการต่อต้านการค้ามนุษย์ในอาเซียน” https://www.thailandplus.tv/archives/106958